EKONOMISTA

Kwalifikacje

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

 

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

 

Praca:

Wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting

 

 

Plan nauczania

Liczba godzin

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ - Organizacja pracy zespołu

20

 

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego

 

Podstawy ekonomii

26

Technika pracy biurowej

20

Statystyka

26

 

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 

Organizowanie działalności

102

Kadry i płace

102

Planowanie, analiza i sprawozdawczość

102

 

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości

 

Rachunkowość

113

Inwentaryzacja

112

Analiza i sprawozdawczość finansowa

113

 

 

 

RAZEM

826

 

Praktyki zawodowe: 6 tygodni = 240 godzin

 

Wymagane dokumenty:

• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie)

• Ankieta rekrutacyjna

 

 

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.